Standardní daňové služby

• daňové poradenství poskytované ve vazbě na zpracované účetnictví a to i jinými subjekty (interní účtárna
  firmy, jiný externí dodavatel apod.) – zahrnuje zejména průběžnou kontrolu účetních operací z pohledu
  daně z příjmů, DPH a jiných daní
• vypracování přiznání k dani z příjmů – u právnických osob včetně všech povinných příloh – u fyzických
  osob včetně přehledů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (samozřejmostí
  je odklad povinnosti podání přiznání a zaplacení odvodů do 30.6. a podání dokumentů příslušným
  orgánům)
• vypracování a podání 12 / 4 přiznání k dani z přidané hodnoty 
• vypracování a podání dalších daňových přiznání (daň silniční, spotřební, z nemovitostí atd.)
• evidence individuelního daňového kalendáře klienta
• průběžné daňové a jiné poradenství (osobně, telefon, e-mail)
• zpracování dílčích písemných posudků a stanovisek
• zastupování klienta při místních šetřeních, běžných kontrolách a jiných úkonech 
• poradenství při běžné optimalizaci daňových povinností klienta (např. rezervy, odpisy, pohledávky,
  cestovné, půjčky, pronájmy, čerpání osobních prostředků apod.).

  a řada dalších služeb

Nadstandardní daňové služby

• zastupování klienta při rozsáhlejších kontrolách
• možnost zajištění kontrol ve vlastních prostorách (eliminace obtěžování klienta úřadem)
• úplné zastupování klienta před finančními orgány na základě tzv. generelní plné moci
• nadstandardní optimalizační asistence

  a řada dalších služeb