Účetní evidence

• účetní poradenství (informování o povinnostech účetní jednotky, odborná pomoc při vypracování např.
  interních směrnic, oběhu účetních dokladů, odpisového plánu atd.)
• vedení podvojného i jednoduchého účetnictví (vedení účetních knih, provádění zápisů do účetních knih,
  sestavování účetních uzávěrek, vypracování roční závěrky atd.)
• operativní evidence 
• statistika

  a řada dalších služeb

Mzdy a personalistika

• vypracování pracovních a dalších smluv (např. o výkonu funkce jednatele apod.)
• vedení mzdových listů a veškeré další personální evidence (evidenční listy důchodového zabezpečení,
  evidence docházky atd.)
• zajištění styku s orgány státní správy - finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, zdravotní 
  pojišťovny - ve mzdových záležitostech (přihlášení a odhlášení zaměstnanců, zpracování a odevzdání
  výkazů sociálního a zdravotního pojištění, veškerá podání finančním úřadů z titulu daně ze závislé
  činnosti a funkčních požitků, srážkové daně atd.) a následná asistence nebo přímé zajištění kontrol 
• zpracování podkladů pro výplatu mezd
• zajištění specifických úkonů (předstihová řízení, žádosti o důchod atd.)

  a řada dalších služeb